Praktisk information

Anti-mobbestrategi Det Blå Gymnasium

Vi gør en stor indsats for at styrke studiemiljøet for vores elever. Det Blå Gymnasium har derfor en tydelig strategi mod mobning.

Følgende anti-mobbestrategi er udarbejdet på baggrund af ”Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” (LBK nr. 316 af 5/4- 2017).

Strategien omfatter forebyggelse af mobning samt handlinger og sanktioner i forbindelse med mobning.

Mobning

 • er et gruppefænomen
 • udspringer i skolen af utrygge kulturer i klasser eller på årgange
 • kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra
 • markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer, mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med
 • handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer
 • udstøder eller nedværdiger et eller flere af gruppens medlemmer
 • er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange
 • handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab
 • kan også foregå digitalt via sociale medier (digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger, som unge udsættes for gennem sociale medier, hvor de interagerer med andre unge, og hvor handlingerne systematisk er rettet mod én eller flere personer (Ministeriet for B, U og L, 2016).


Mobning som fænomen opfattes på samme måde som beskrevet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Forebyggelse af mobning

Det Blå Gymnasiums forventninger til eleverne i forhold til et godt undervisningsmiljø kommer til udtryk i skolens ordensregler, hvor der bl.a. kan læses følgende: ” Vi forventer, at du - på alle måder - optræder venligt og høfligt over for skolens medarbejdere, andre elever og gæster, både i den daglige undervisning, i forbindelse med alle aktiviteter og i socialt samvær. Herunder også ved fester på skolen: ordensreglerne findes på https://www.blaagym.dk/praktisk-information/ordensregler/.

I forlængelse heraf anses det for værdifuldt at værne om det gode, sociale klima eleverne imellem og mellem elever og medarbejdere og at værne om det åbne og positive fællesskab på Det Blå Gymnasium. 

Det Blå Gymnasium forebygger mobning ved at understøtte et undervisningsmiljø, som fremmer den enkelte elevs trivsel, udvikling og læring. Det sker ved følgende indsatser:

 • Underviserne er opmærksomme på hver enkelt elev og på elevernes indbyrdes adfærd.
 • I introperioden orienteres alle 1.g-elever om skolens ordensregler. Denne indsats varetages af den enkelte grundforløbsklassestutorer.
 • Ved skolestart i 1.g får hver elev en buddy i klassen. Der skiftes buddy hver 3. uge. Det er tutorerne i den pågældende klasse, der sørger for buddy-ordningen, herunder rotation i løbet af grundforløbet. Tutorer har ligeledes udarbejdet klassespejl i forbindelse med opstart, og typisk skifter klassespejl 3-4 gange pr år i 1.g. Dette er yderligere beskrevet i ”intro og klasserumsledelse” – internt materiale til tutorer og kontaktlærere.
 • I begyndelse af 1.g er studievejleder og trivselsmedarbejder på besøg i klassen for at informere om, hvad de hver især har fokus på.
 • I forbindelse med screening inden for læsning, har studievejlederen en individuel snak med eleven, hvor der også spørges til trivsel.
 • Alle elever deltager i elevtrivselsundersøgelsen hvert år, som hovedregel i december måned, og der er opfølgning på klasse- og skoleniveau.


Handlinger i forbindelse med mobning

Elever

Hvis elever støder på mobning på det Blå Gymnasium, skal de reagere således:

 • prøve at finde ud af, om der er sjov eller alvor i situationen
 • sige fra, hvis de oplever tegn på, at kammerater bliver mobbet
 • støtte den, der mobbes
 • fortælle, så konkret som muligt, om den mobning, de mener at have iagttaget, til en underviser, klassens kontaktlærer /tutorer, trivselsmedarbejder, studievejleder eller rektor.


Lærere og teamledere

Hvis en underviser eller kontaktlærer/tutor oplever et muligt tilfælde af mobning, skal undervise-ren/kontaktlæreren/tutoren

 • undersøge og vurdere, om der er tale om mobning
 • så vidt muligt handle i situationen og konfrontere den eller de elever, som udøver en uacceptabel adfærd i form af mobning og søge at dokumentere mobningen
 • støtte den mobbede
 • gøre kontaktlærer/tutor, trivselsmedarbejder, studievejleder og rektor opmærksom på mobningen. Se afsnittet ”ledelse”


(Hvis en anden ansat end en lærer bliver vidne til en uacceptabel, social adfærd, kan denne vælge at kontakte skolens ledelse, som herefter tager sig af det videre forløb).

Ledelse

Konstaterer en ledelsesrepræsentant mobning, vil ledelsen

 • straks iværksætte nødvendige, midlertidige foranstaltninger.
 • i samarbejde med den/de relevante kontaktlærer/tutor(-e) udarbejde en handleplan (se nedenfor omkring indholdet af en handleplan) for, hvordan mobningen kan bringes til ophør. Senest 10 arbejdsdage efter at der er modtaget oplysninger om mobningen, skal planen være udarbejdet.
 • iværksætte foranstaltninger i overensstemmelse med planen.
 • informere de berørte elever og - for elever under 18 år - forældremyndighedsindehaverne om plan og midlertidige foranstaltninger.


Elevtrivselsundersøgelse

Hvis en elevtrivselsmåling eller lignende giver mistanke om mobning uden der er kendskab til et konkret offer, skal rektor - i samarbejde med kontaktlærer - iværksætte en proces, der kan afklare situationen. Det kan være samtaler med klassens undervisere, samtale med klassen eller eventuelt yderligere og mere målrettede trivselsmålinger.

Handleplan

Senest 10 arbejdsdage efter at mobningen er konstateret udarbejder kontaktlærer og rektor en handleplan. Handleplanen målrettes den opståede situation og skal indeholde

 • tiltag rettet mod at afklare mobnings fulde omfang, herunder om der er yderligere ofre og mobbere.
 • tiltag rettet mod at beskytte ofret (ofrene), herunder eventuel yderligere støtte – f.eks. i form af samtaler med klasseteam, studievejleder eller trivselsmedarbejder.
 • tiltag rettet mod konkret, uacceptabel adfærd udøvet af konkrete enkeltpersoner.
 • tiltag rettet mod at afdække og forbedre den klasse- eller skolekultur, som mobningen foregår i.
 • en skitseret tidsplan, herunder, hvornår der evalueres på mobbeofferets situation samt på forandringer af klassekulturen.


Kontaktlærer og rektor er - i udfærdigelsen af handleplanen - opmærksom på ikke at iværksætte tiltag, som – uden det er intentionen – medvirker til at forstærke mobbeofferets udsatte position.

Sanktioner

Årgangslederen kan iværksætte eventuelle sanktioner – jf. studie- og ordensreglerne. Såfremt eleven er under 18 år tager rektor desuden stilling til, om forældrene skal orienteres.

Klageadgang

Hvis en elev finder, at skolen ikke har reageret på passende vis i forbindelse med mobning, kan eleven skriftligt indgive en klage til rektor. Klagen skal være begrundet. Hvis eleven er under 18 år, kan indehaveren af forældremyndigheden indgive en klage.

Skolen skal inden 20 arbejdsdage, efter klagen er modtaget vurdere, om den giver eleven medhold i sin klage, om den giver eleven delvist medhold i sin klage, eller om den ikke giver eleven medhold i klagen.

Hvis fristen undtagelsesvis ikke kan overholdes, underretter Det Blå Gymnasium eleven skriftligt om grunden hertil og om, hvornår vurderingen forventes at foreligge.

Hvis Det Blå Gymnasium er helt eller delvis enige i elevens klage, skal vurderingen indeholde en redegørelse for de foranstaltninger, Det Blå Gymnasium vil iværksætte for, effektivt, at rette op på de problemer, som klagen omhandler samt en konkret plan for iværksættelsen heraf.

Klagen bortfalder, hvis eleven mundtligt eller skriftligt erklærer sig tilfreds med resultatet af vurderingen af klagen.

Hvis eleven ikke er tilfreds med vurderingen og ønsker at fastholde klagen, videresender Det Blå Gymnasium straks klagen til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Eleven bliver orienteret om, at klagen er videresendt.

Rektor skal, hvis klageren ikke får fuldt medhold, sende klagen og skolens afgørelse til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

 

Kontakt

Dorthe Milling Stjernholm Rektor Det Blå Gymnasium Tlf. 7342 5555 dms@bcsyd.dk
Charlotte Christensen Uddannelsessekretær Tlf. 7342 5556 cc@bcsyd.dk