Praktisk information

Information A-Z

BCsydelev

Er skolens pædagogiske og administrative intranet. Som elev skal du gå ind på www.bcsydelev.dk/

Befordring

Skal du bruge offentlig transport til skolen, kan du få gratis eller rabat på buskortet. Du kan søge om tilskud til transport samt få yderligere information på www.ungdomskort.dk.

Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgning af tilskud til transport, kan du tale med Susanna Klausen i receptionen her på skolen.

Boligforhold

Du kan søge om værelse eller lejlighed på følgende kollegier:

 • Damgade Kollegiet, Damgade 80
 • Handelskollegiet, B.S. Ingemannsvej 2
 • Ungdomskollegiet, Skovvej 20
 • Sønderskovskollegiet, Skovvej 22
 • Parkkollegiet, Augustenborg Landevej 77
 • Humlehøjkollegiet, Damgade 22
 • Borgmester Andersen-kollegiet, Borgmester Andersensvej 43


Kollegierne har fælles administration, og henvendelse om værelse/lejlighed skal ske til:
Kollegiernes Kontor, Skovvej 20 6400 Sønderborg

Læs mere på: www.kk.kollegie6400.dk/da/

Bøger

På Det Blå Gymnasium stiller skolen de lærebøger og i-bøger til rådighed, som skal bruges i undervisningen.
Vi opfordrer til, at du skriver dit navn direkte i alle de udleverede bøger (med kuglepen), idet du skriver under på, at du har fået bøgerne udleveret, og dermed skal du erstatte bøgerne i tilfælde af, at de skulle blive væk. Eventuelle restancer inddrives gennem SKAT.

Du skal sørge for at få en kvittering for de bøger, du afleverer. Kvitteringen er din garanti for, at du har afleveret, så husk at gemme den.

Der er gratis adgang til ordbog.com for skolens elever.

Dimission

På 1. og 2. år har du sommerferie, når du har afsluttet din sidste prøve i juni måned, der bliver ikke holdt nogen officielt afslutning. I løbet af ferien modtager du en sommerbrev (i din e-boks) fra skolen med information om, hvornår du skal starte igen efter ferien.

Afslutter du 3.g holder skolen dimission for dig og dine årgangskammerater her på skolen. Forældre og andre pårørende inviteres med til den festlige begivenhed.

Elevvejledning

Elevcoach
Gitte Bjerre Jensen er skolens elevcoach, der kan hjælpe dig med personlige forhold.
Elevcoachen kan du selv booke tid hos, men hun indkalder også til samtaler ved for højt fravær.

Studevejleder
Berit Johansen er studievejleder på Det Blå Gymnasium. Studievejlederen har åben konsultation onsdag kl. 9.30 – 11.30 (har kontor i Studiecentret). Samtalen kan bl.a. handle om det faglige i din uddannelse og din fremtid. Studievejlederen indkalder også til samtale vedrørende lavt fagligt niveau.

Læsevejleder
Lotte Frandsen og Berit Johansen er læsevejledere på skolen. Alle elever på 1.g vil blive screenet i begyndelsen af skoleåret for læse og stave vanskeligheder. Læsevejlederen har kontor i Studiecentret.

Der er mulighed for at søge studiestøttetimer, hvis du har en diagnose, er ordblind eller talblind.

Elevkælder

Elevkælderen er elevernes frirum, hvor elevrådet selv har bestemt indretningen. Elevkælderen kan bruges i frikvartererne, hvor der er mulighed for at spille bordtennis, bordfodbold, PlayStation eller bare slappe af. Men også i timerne, hvor det bl.a. kan bruges til at sidde og arbejde i grupper. (Bordtennisbat og -bold kan du låne gratis i elevadministrationen, ved at aflevere dit studiekort).

Elevråd

Elevrådet skal varetage elevernes interesser i videst muligt omfang og fremme demokrati i tankegang og handling på Det Blå Gymnasium. Elevrådet repræsenterer eleverne indadtil over for skolens bestyrelse, ledelse og lærere og tilstræber gennem faglige, kulturelle og øvrige arrangementer at fremme trivsel og et godt skolemiljø. Elevrådet er repræsenteret i skolens bestyrelse og i kantinens bestyrelse. Aktiviteterne omfatter almindeligvis: Elevfester, fællesarrangementer, sportsstævne, arrangementer med andre gymnasier, forretningsudvalg m.m.

Skolens elevrådsformand for det kommende skoleår: Emilie Sahl Andersen, 3D

Hver klasse vælger 0-3 repræsentanter til elevrådet i starten af skoleåret.

Aktivitet Periode/dato
1. skoledag 12. august 2019
Introfest 13. september 2019
Efterårsferie 12. - 20. oktober 2019
Skolens fødselsdag og sportsdag 22. november 2019
Juleferie 21. december 2019 - 3. januar 2020
Vinterferie 8. – 16. februar 2020
Påskeferie 4. - 13. april 2020
Bededag 8. - 10. maj 2020
Kr. Himmelfartsferie 21. maj - 24. maj 2020
Pinseferie 30. maj – 1. juni 2020
Eksamen og interne prøver Maj / juni 2020
Dimission for 3. g’ere 27. juni 2020
Sommerferie starter 27. juni - 9. august 2020
Skolestart 10. august 2020

OBS!!! Planlæg IKKE sommerferie før efter den 27. juni 2020

Festudvalg og fredagsbarsudvalg

Festudvalget står for at holde almindeligvis 3 fester i løbet af et skoleår. Introfest den 2. september, skolens fødselsdagsfest og en forårsfest.

Vi holder Fredagsbar (i elevkælderen) typisk en fredag om måneden.

I august kommer der en orientering ud omkring de to udvalg.

Formand for fredagsbar er Camilla Buch, 3C.

Formænd for festudvalget er Jacob Bank Olesen, 3C og Kristian Ewers, 3D.

Forretningsudvalg

FU består af formand og næstformand fra hhx-elevrådet, eud-elevråd, festudvalg og fredagsbarsudvalg.
FU mødes med skolens ledelse ca. en gang i kvartalet.

Forsikringer

Lidt om de forsikringsmæssige forhold under dit ophold på skolen, hvis:

 • du selv kommer til skade
 • dine ting bliver ødelagt
 • du pådrager dig et erstatningsansvar
 • du er på studierejse

Bor du hjemme, vil du være dækket af dine forældres forsikring. Hvis du er flyttet hjemmefra og bor alene, så vil du ofte være dækket af dine forældres forsikring, indtil du fylder 21 år. Det er dog lidt forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Tjek policen! Hvis du bor alene, skal du selv sørge for at være dækket af en indbo-/ansvarsforsikring.

Simpelt tyveri af tøj og værdigenstande vil en forsikring sjældent dække. Derfor: pas godt på dine ting - lad aldrig penge og værdigenstande ligge i dit overtøj eller i tasken, når du ikke selv er i lokalet!

Studierejser til udlandet
Ved planlægning af studierejser til udlandet skal du/I sammen med rejselærerne altid undersøge gældende regler for sygeforsikring.
Læs mere på Sundhedsguiden

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du i meget god tid søge om visum i forbindelse med studierejser i udlandet.

Ekstra forsikringer
Vi anbefaler, at du undersøger, hvilke forsikringer, du allerede har og vurderer sammen med dine forældre/pårørende, hvad du mener, du har brug for.

Fravær

Du skal selv følge dit fravær i elevplan. Er der uoverensstemmelser skal du gå til din faglærer eller kontakte elevadministrationen.

Ved for højt fravær fra undervisning, vil du blive indkaldt til samtale og her modtager du en skriftlig advarsel. Stiger fraværet yderligere kan det medføre kontrakt/bortvisning.

Fællesarrangementer

Vi holder en række fællesarrangementer. Arrangementerne, der er af både faglig og almen karakter, planlægges af et udvalg bestående af både elever og lærere.

Der er altid mødepligt til fællesarrangementer. Disse kan placeres uden for normal skoletid.

Integrationspolitik

På Det Blå Gymnasium integrerer vi tosprogede elever på en måde, der opleves positivt af såvel danske som tosprogede elever og deres forældre.

Vi bygger på respekt for det enkelte individ, demokratisk adfærd og ligestilling mellem kønnene.

Mål:
vi er en skole,

 • der udvikler elevernes internationale forståelse og giver dem mulighed for at fungere optimalt – også i sammenhænge med mennesker med anden kulturel baggrund
 • der integrerer elever med forskellige kulturelle baggrunde
 • hvor alle forstår hvad der foregår i undervisningen og i frikvartererne
It på skolen

Der er altid mulighed for at få hjælp på skolen til it-problemer/spørgsmål i vores it-service. It-service har kontor i kælderen.

It-legitimation
Gyldig edb-legitimation er: Gyldigt studiekort

Det er vigtigt, at fejlbehæftet udstyr fejlmeldes, så fejlen hurtigt kan udbedres. Fejlmeldt udstyr markeres af it-service med et gult skilt, hvis fejlen ikke kan udbedres med det samme.

Det er en forudsætning for at benytte it-lokalerne, at du som elev er med til at sørge for at udstyret i it-lokalerne er i orden.

Personlig bruger-id og password
Du skal bruge dit uni-login og password.

Har du spørgsmål eller problemer med at logge dig på vores systemer kan du kontakte it-servicen på skolen.
Alle nye klasser får en kort instruktion i brugen af skolens it-udstyr.  

Kantineområde

Ryd op efter dig selv i "Appetitten". Husk at sætte stolen op efter brug.
Service hører kun hjemme i kantineområdet!

Spiser du i undervisningen, er det mad der ikke generer andre, når du spiser/drikker det 

Kontaktlærer/tutorer

Alle klasser på Det Blå Gymnasium har en kontaktlærer tilknyttet, som tager sig af den løbende almindelige kontakt med klassen. På 1.g er det i Grundforløbet de to tutorer, der varetager denne opgave.

Kontaktlæreren skal tage sig af den del af den nære kontakt mellem skole og elever, som ikke hensigtsmæssigt kan klares af faglæreren.

Kontaktlæreren/tutorerne modtager klassen den første skoledag, orienterer om skolen m.m. og hjælper med at tilrettelægge klassens studierejse.

Kontaktoplysninger til skolen

Business College Syd
Sdr. Landevej 30
6400 Sønderborg
Tlf: 7342 5525
mail: bcsyd@bcsyd.dk

Direktør
Bente E. Jensen
Tlf: 7342 5551
mail: bej@bcsyd.dk

Rektor for Det Blå Gymnasium
Dorthe Milling Stjernholm
Tlf: 7342 5555
mail: dms@bcsyd.dk

Uddannelsessekretær
Charlotte Christensen
Tlf: 7342 5556
mail: cc@bcsyd.dk


Love og bekendtgørelser

Undervisningsministeriet

Mødetidspunkt

Du skal være i lokalet ved lektionens begyndelse.

Ordensregler

Du kan finde skolens ordensregler på skolens hjemmeside

Ordensregler på Det Blå Gymnasium 

OL-timen

OL betyder Open Learning. Det er faste timer i dit skema, som kan bruges til lektiehjælp og de kan bruges til gruppearbejde. Derudover lægges møder (elevråds- og festudvalgsmøder) og fælles arrangementer m.m. så vidt muligt også her.

Oprykning

Vi henviser til Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser
(BEK nr. 1222 af 4. december 2006).

Oprykning til næste klassetrin er betinget af at du får tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen dit standpunkt og udbytte af undervisningen. Du har krav på oprykning, år du har 2,0 i vægtet gennemsnit for alle dine karakterer.

Hvis du har et gennemsnit under 2,0, vil du blive henvist til en samtale med studievejlederen om studieegnethed, mulighed for at gå om eller valg af anden uddannelse, men du kan ikke oprykkes.

Skolens leder træffer afgørelsen efter du har haft lejlighed til at udtale dig, og skolens leder skal i forbindelse med den trufne afgørelse give dig en klagevejledning.

Er du nægtet oprykning til næste klassetrin, kan du efter skolelederens godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang. Dog således, at du senest 5 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis du nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives du af skolen.

Du kan klage over skolelederens afgørelse om iværksættelse af en sanktion, hvis du ikke overholder studie- og ordensregler, og klage over skolelederens afgørelse om at nægte dig oprykning, kan du eller dine forældre, hvis du er undergivet forældremyndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet.

Parkering

På Sdr. Landevej er der cykelparkering under halvtaget i gården. Knallerter og cykler skal ligeledes parkeres under halvtaget. Biler parkeres i parkeringsbåse.

Print- og kopifaciliteter

Vi har multifunktionsmaskiner, hvilket betyder, at du både kan kopiere på dem og printe fra computeren til
dem.

Når du starter på skolen har du på dit brugernavn et beløb svarende til 60 kr., som du kan bruge, når du printer og kopierer.

Du printer via dit studiekort, da vi benytter Follow Me

Et print eller en kopi koster 20 øre. En A3 koster 30 øre. Hvis du kopierer eller printer til farvekopimaskinen koster det 1,00 kr. pr. stk. og 1,50 kr. for en A3.

Begræns brugen af farveprint og farvekopi. Vær omhyggelig med kun at udskrive/ kopiere det antal, som du har brug for.

Der er ikke tilladt at kopiere festsange, indbydelser og lignende på skolens regning. Her har du mulighed for at købe ekstra kopi/print. Det gør du ved at henvende dig i receptionen.

Rengøring

Hver klasse er ansvarlig for, at lokalet efterlades i pæn stand, dvs. det skal være ryddet op og der skal fejes. En gang ugentlig skal alle stole sættes op på bordet (se plan på opslagstavlen), så rengøringsfirmaet kan få vasket gulvet.

Der skal være en synlig dukseliste i klassen.

Ringetider

1. lektion    08.00 – 08.45
2. lektion    08.45 – 09.30
Pause 20 minutter
3. lektion    09.50 – 10.35
4. lektion    10.35 – 11.20
Pause 30 minutter
5. lektion 11.50 – 12.35
6. Lektion 12.35 – 13.20
Pause 5 minutter
7. Lektion 13.25 – 14.10
8. Lektion 14.10 – 14.55

Rygning

Ifølge loven om røgfrie miljøer er det ikke tilladt, at ryge på skolens område incl. parkeringspladsen. Der er opstillet askekummer i indkørslen ved overgangen til vores matrikel. Rygeforbuddet gælder også elektroniske cigaretter.
Overtrædelse medfører en skriftlig advarsel.

Skabe i lokalerne

I alle lokaler er der sat skabe op, som frit kan benyttes. Tag din egen hænglås med eller køb en på skolen. Brug skabet til at låse dine bøger og PC ind i, når du forlader lokalet.

Skemaperioder

Der vil være 3-4 skemaskift i løbet af skoleåret.

Skemaændringer

Det gældende skema kan du se i elevplan. Du skal selv holde øje eventuelle skemaændringer/nyt skema i elevplan. Ændringer med kort frist, vil altid blive meddelt via sms.

Skole-hjem-samtale

I efteråret, holder vi skole-hjem-samtale for elever, der går i 1.g. Her vil du sammen med dine forældre/værge kunne få en snak med din kontaktlærer om din uddannelsesmæssige situation.

SMS

Vi sender mange informationer ud via sms. Derfor er det vigtigt, at du er oprettet og at du vedligeholder dit mobilnummer i elevplan.

Standpunktskarakterer

Du vil få standpunktskarakterer tre gange i løbet af skoleåret i november, februar og maj. Det er faglærerne, der giver standpunktskarakteren. Karakteren er en bedømmelse af dit standpunkt i forhold til læreplanens mål og er en vurdering af det niveau du har på bedømmelsestidspunktet.

Kun de standpunktskarakterer fra maj for de afsluttende fag kommer til at stå på dit eksamensbevis.
Er du under 18 år, har skolen pligt til at orientere dine forældre (eller den person, der har forældremyndigheden over dig) om de opnåede resultater, dvs. vi sender brev til dine forældre til orientering. Dette gælder standpunkts- og eksamenskarakterer.

Studietur

Alle klasser tager på en studietur i forbindelse med uddannelsen.

Det er klassen og kontaktlærerne der sammen bestemmer rejsemålet som normalt er et sted i Europa.
Det er selvfølgelig frivillig om eleven vil deltage i rejsen.

Hjemmeblivende elever har opgaver, undervisning eller andet, der er relateret til uddannelsen.

Studierejserne på alle studieretninger er egenbetaling. Beløbets størrelse afhænger af rejsemålet. Der bliver for de fleste klassers vedkommende arrangeret en opsparingskonto.

Studievalg

Studievalg Sydjylland tilbyder overordnet information og vejledning om alle landets videregående uddannelser, efteruddannelse og beskæftigelsesmuligheder - via telefon, mail og her på skolen.
Læs mere her

Book en tid til samtale her

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Er du studieaktiv og er du dansk statsborger eller ligestillet med danske statsborgere kan du få uddannelsesstøtte fra kvartalet efter du er fyldt 18 år,
Du kan læse mereher

Hvis du har spørgsmål til SU, kan du tale med Susanna Klausen i receptionen her på skolen.

Åbningstider for Elevadministrationen/receptionen

Mandag - torsdag kl. 07.30-15.00 fredag kl. 07.30-14.00

Årets gang

Vi har i løbet af skoleåret flere traditioner er som bl.a. er: Introfest, skolens fødselsdag, juleafslutning, galla og revy.