Praktisk information
Optagelsesprøve til Det Blå Gymnasium

Vi henviser til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 128 af 06/02/2015 om optagelse til de gymnasiale uddannelser.

Det er den uddannelsesinstitution som ansøgeren har søgt som 1. prioritet, der holder optagelsesprøverne. Og det lederen af denne, der afgør, om ansøgeren har krav på optagelse i denne gymnasiale uddannelse og andre uddannelser med samme optagelseskrav.
 
Der sondres mellem to typer af optagelsesprøver:

  • En obligatorisk optagelsesprøve for elever, der ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøver og dermed ikke i udgangspunktet opfylder de formelle optagelseskriterier, dvs. ikke er formelt optagelsesberettiget. Det gælder fx elever fra friskoler og lignende, hvor eleverne ikke aflægger formelle prøver.

    Elever skal have aflagt folkeskolens 10. klasse afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk og fulgt undervisningen i disse fag, har modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk, og er erklæret uddannelsesparate ikke til optagelsesprøve.

  • En uddannelsesparathedsvurdering for elever, der er erklæret ikke-uddannelsesparate af deres skole og UU-vejleder, men som ønsker en vurdering af den gymnasiale uddannelse. Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af elevens faglige, personlige og sociale kompetencer.


De faglige prøver tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9.klasse. I dansk, engelsk, tysk og matematik prøven består af en opgave af 20 minutters varighed, der skal besvares skriftligt.

Efterfølgende er der individuel samtale med ansøgeren, hvor de personlige og sociale kompetencer bliver vurderet.

Prøvernes udfald indberettes efterfølgende til UU og meddeles eleven skriftligt af den gymnasiale uddannelsesinstitution.

Ansøgeren får en skriftlig tilbagemelding omkring udfaldet.

Kontakt

Dorthe Milling Stjernholm Rektor Det Blå Gymnasium Tlf. 7342 5555 dms@bcsyd.dk
Charlotte Christensen Uddannelsessekretær Tlf. 7342 5556 cc@bcsyd.dk