Praktisk information
Ordensregler på Det Blå Gymnasium

Vi henviser til Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1222 af 4. december 2006).

Almen optræden

Vi forventer, at du på alle måder optræder venligt og høfligt over for skolens medarbejdere, andre elever og gæster, både i den daglige undervisning, i forbindelse med alle aktiviteter og i socialt samvær. Herunder også ved fester på skolen.

 • Kun skolens egne elever har adgang til skolen.
 • Du skal behandle skolens bygninger, udstyr og inventar med respekt, og du skal rydde op efter dig – både i klassen og i andre lokaler, hvor du måtte opholde dig.
 • Du skal på anmodning fra skolens personale kunne dokumentere, at du er elev på skolen, når du færdes på skolens område.
 • Såfremt du optræder truende og/eller voldeligt over for skolens ansatte, elever eller gæster kan det medføre en af følgende sanktioner:
  - skriftlig advarsel
  - skriftlig advarsel samt midlertidig udelukkelse fra undervisningen (indtil 10 dage)
  - udskrivning fra uddannelsen
 • Hvis skolen vurderer, at du udviser uacceptabel adfærd, kan det medføre en af følgende sanktioner:
  - skriftlig advarsel
  - skriftlig advarsel samt midlertidig udelukkelse fra undervisningen (indtil 10 dage)
  - udskrivning fra uddannelsen
 • Det er ikke tilladt, at indtage eller være i besiddelse af alkohol, snustobak, narkotika eller andre former for rusmidler på skolen. Overtrædelse kan medføre en af følgende sanktioner:
  - skriftlig advarsel
  - skriftlig advarsel samt midlertidig udelukkelse fra undervisningen (indtil 10 dage)
  - udskrivning fra uddannelsen
  Grove tilfælde vil blive politianmeldt.
 • Hvis skolen bliver bekendt med, at du forbruger rusmidler, vil du blive henvist til Misbrugscentreret. Det er en forudsætning for fortsat at være elev på skolen, at du deltager i et forløb her.
 • Det er ikke tilladt, at omtale en ansat på BCSyd skriftligt eller uploade et billede uden at have indhentet den ansattes skriftlige tilsagn.
 

Adfærd i klassen

Du skal altid følge de anvisninger, som underviseren giver. Generelt skal der i klassen og i andre undervisningslokaler være arbejdsro. Såfremt du, trods en tydelig henstilling fra underviseren, ikke følger underviserens anvisninger og forstyrrer undervisningen, må underviseren sende dig ”uden for døren” - og i grovere tilfælde sende dig hjem for resten af dagen.

Ændrer du ikke din adfærd, bliver du henvist til UU, der vil hjælpe dig med at finde et nyt tilbud, da du ikke længere kan være elev på BCSyd.

Rygeregler

Ifølge loven om røgfrie miljøer er det ikke tilladt at ryge på skolens område. Der er opstillet askekummer i indkørslen ved overgangen til vores matrikel. Rygeforbuddet gælder også elektroniske cigaretter.

Indtagning af "Snus"

Snus sidestilles med rygning, dvs. det er de samme regler der gælder - det er ikke tilladt at ryge på skolens område.

Mobiltelefon/Facebook/YouTube og lignende

Du må ikke tale i mobiltelefon/ SMS´e i timerne. Du må ikke være på Facebook, eller se og lytte til YouTube eller lignende i timerne – medmindre andet er aftalt med din underviser. Du må ikke anvende underviserens PC.
Din mobiltelefon skal efter anmodning fra underviseren placeret i lokalet mobilholder.

Mødepligt

Du har mødepligt til undervisningen og du skal være på din plads i undervisningslokalet ved lektionens begyndelse, og som udgangspunkt er der krav om 100% tilstedeværelse til undervisningen eller til fællesarrangementer, der træder i stedet for undervisning. Du har pligt til at aflevere skriftlige opgaver og deltage i projektarbejde.
 
Du har pligt til at deltage i terminsprøve, årsprøver og lignende. 

Skriftlige opgaver

For at være studieaktiv skal du aflevere skriftlige opgaver og deltage i kompetencebånd/projektarbejde. Såfremt du ikke afleverer opgaver og deltager i kompetencebånd/projektarbejde, kan det medføre stop af SU/udmeldelse.

Manglende afleveringer vil give skriftligt fravær og kan medføre karakteren -3. (Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation).

Snyd/plagiering

Du skal selvfølgelig selv udarbejde dine skriftlige opgaver.

Konstaterer vi, at du ikke selv har udarbejde en skriftlig aflevering, eller hvis du har skrevet store dele af opgaven af, vil du få en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde, vil du blive udskrevet af skolen.

Er der tale om snyderi i forbindelse med en skriftlig eksamen (gælder også for studieretningsprojektet), vil du blive bortvist fra den pågældende prøve og kan først blive indstillet til en ny prøve når skolen afholder prøve den følgende termin (året efter).

Vi henviser til §20 i Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr. 930 af 3. juli 2013).

Oprykning til næste skoleår

Er betinget af:

 • at du har fået tilstrækkelig udbytte af undervisningen
 • at dit gennemsnit af de opnåede karakterer ved årets afslutning er mindst 2,0 
 • at du har deltaget i de interne årsprøver, terminsprøver og eksamener, der har været planlagt i løbet af skoleåret.
 • at du bliver indstillet til prøve i alle fag.


Det er skolens leder, der træffer den endelige beslutning om oprykning. Bliver du nægt oprykning, bliver du udskrevet af skolen.

Fravær fra undervisningen

Formålet med fraværsbehandling er at fastholde dig i uddannelsen, og at du gennemfører uddannelsen i henhold til din uddannelsesplan.

Ved sygdom skal du meddele det i elevplan - INDEN kl. 9.00. Kan du ikke komme på elevplan skal du ringe elevadministrationen på 7342 5556 også INDEN kl. 9.00. Du skal meddele dit fravær hver sygedag, med mindre andet er aftalt med skolen. Er du syg i længere tid, skal du meddele skolen dette telefonisk – og du kan blive bedt om at aflevere en friattest. Friattesten skal du selv betale.
Vi følger alt fravær meget tæt.

Registrering af fravær skal jfr. bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 (fraværsbekendtgørelsen) ske straks ved begyndelsen af lektionen/undervisningen, og du vil blive registreret fuldt ud fraværende, hvis du ikke møder rettidigt, eller hvis du afbryder din deltagelse i undervisningen og hermed ikke opfylder din mødepligt.
 
Du har som elev også selv pligt til at følge dit fravær. Du kan se fraværet i elevplan.

Er dit fravær for højt, vil du blive indkaldt til samtale hos elevcoachen og modtage en skriftlig advarsel. Her aftales, hvordan dit fravær kan formindskes fremadrettet.

Det vil sige alt det, man ikke kan få flyttet til efter skoletiden, skal du meddele det i elevplan den pågældende dag.

Fravær i en længere periode f.eks. ferie kan kun forekomme undtagelsesvis og skal altid aftales i god tid med rektor Dorthe Milling Stjernholm.
 
Har du et højt fravær, vil du blive anbefalet ikke at tage på ferie. Da det kan betyde udskrivning fra Det Blå Gymnasium.
Forsømmer du undervisningen i længere tid og skolen forgæves har forsøgt at komme i kontakt med dig, betragter vi dig som udmeldt. Du modtager besked om udmeldelsen via brev.

Opfølgning på fravær

Elevcoachen følger op på indgåede aftaler.
 
Stiger dit fravær yderligere, vil du blive indkaldt til endnu en samtale, som kan betyde udmeldelse, eller indgåelse af kontrakt.

Det er rektor, der træffer afgørelsen om du skal udmeldes af skolen. Du vil herefter få lejlighed til at udtale dig, og skolens leder skal i forbindelse med den trufne afgørelse give dig en klagevejledning.
 
Er du over 18 år og modtager SU, foretager skolen en vurdering af, om der stadig er tale om helhedsstudie, eller der skal foretages en midlertidig indstilling af SU-udbetalingen, indtil dit fremmøde igen er acceptabelt.
 
Er du under 18 år, fortager skolen en vurdering af, om der stadig er tale om helhedsstudie, eller der skal foretages henvendelse til Ungdoms uddannelsesvejledning. Det kan betyde stop for udbetaling af børnefamilieydelse.
Er du under 18 år, sender vi altid kopi af brev, fravær, advarsel og evt. kontrakt til dine forældre.

Godkendt- og ikke godkendt fravær
Du får fravær, når du ikke er tilstede i undervisningen. Det er underviseren, der fører fravær. Fravær kan opdeles i godkendt fravær og ikke-godkendt fravær. Den fravær, underviseren fører, er ikke-godkendt fravær. Hvis fraværet er godkendt fravær, registreres det af elevadministrationen.

Hvad giver godkendt fravær?

Godkendt fravær er fravær, hvor der er tale om undervisningsforlagt undervisning eller hvor du deltager i en aktivitet, der fastholder dig i uddannelsessystemet.
 
Forlagt undervisning er:
Du deltager for skolen i projekter og opgaver uden for undervisningen, f.eks. sport, YE, er afsted med en undervisning til anden institution. I denne situation er det underviseren, som har opgaven, der giver
elevadministrationen besked om ændring af fravær.

Du kan kun deltage i aktiviteter (sport e.l.) for skolen, hvis dit fravær er under 10%.

Aktivitet der fastholder eleven i uddannelsessystemet er:

 • at du går til samtale hos elevcoach – dette kan være såvel fraværssamtaler som individuelle og gruppemæssige forløb
 • at du går i misbrugsbehandling
 • at du er visiteret til skolens psykolog
 • at du er i et psykiatrisk/psykologisk behandlingsforløb


I denne situation er det dig, som skal dokumentere aktiviteten. dvs. du skal fremvise dokumentation i hvert enkelt tilfælde.
Ikke-godkendt fravær er:

 • Sygdom
 • Læge- og tandlægebesøg
 • Køreskole
 • Forsvarets dag
 • Indkaldelse til retten
 • m.m.


I tvivlstilfælde er det rektor, der træffer beslutningen.Ordensregler på Det Blå Gymnasium
CC 26-09-18